Kostnad 2010

Dette gjeld fylling/bru og tunnel frå Voksa til Åram.

Kostnad   (tal frå vegvesenet 06, utan mva)                     kr 440  000 000

Stein frå Åramsundet                          kr  35 000 000

Statleg innsparingar                            kr  40 000 000            =         kr  75 000 000           

 

Lånebehov                                                                                      kr 365 000 000     

 

Lån 30 år  og 365 mill , 5,2%                                    24 300 000 pr  år     

 

FINANSIERINGSPLAN   

 

Årleg innsparing         

Ferje (drift, kapital og landdel)           kr   18 500 000

Kommunale innsparingar                   kr     4 500 000

Bompengar                                         kr      3 000 000

Minus årleg  driftskostnad                    kr       1 000 000

 

SUM  INNSPARING  inkl. bompengar                                                             kr 25 000 000

 

Økonomi 2007

Kostnader for tunnel og bru/fylling er pr november 2007 slik:

Fylling/lågbru frå Kvamsøy til Voksa (med ei bru på 12m seglingshøgde) er stipulert til kr 160 000 000,-
Tunnel Voksa - Åram (avstand 2100m) kr 220 000 000,-
Sum byggekostnader kr 380 000 000,-

Når sambandet vert bygd vil det vere ein fylkesveg. Det vert såleis Møre og Romsdal fylke som må finansiere denne vegen. Denne summen som står ovanfør er prisar med moms. Fylket vil få att momsen. Men sidan einskilde kostnader ikkje er momsberrekna (masseuttak) vert snitten som ein får att omlag 12 % eller deromkring.

Nettokostnad vert då 380 mill minus momsrefusjonen på 47 mill == 333 mill

Frå trøndelag fylkeskommune kjenner vi til at ein har fått 25 år nedbetaling på fylkesvegar.

Årleg beløp til nedbetaling vert då 333 mill delt 25 år som gir oss beløp på 13,32 mill pr år.

Slik er matematikken, men i den økonomiske verda er situasjonen annleis. Pengane må lånast og dette vil då koste M & R fylke: Lån 333 mill 5,6 % rente = 24,5 mill pr år.

Sande kommune har dedikert (sett av) 20 mill og det er håp om at Vanylven og td Tussa også vil kunne yte eit kontantbeløp i mill klassen. Dette reduserer lånebehovet. For kvar 10 mill ein slepp å låne vert dei årlege kostnadane redusert med 750 tusen pr år. (Dvs at pr i dag vil låneutgiftene vere 23 mill pr år og håp om fleire reduksjonar)


FORSLAG til korleis Møre og Romsdal fylke skal kunne finansiere sambandet til øyane i Sande er som før med hjelp av innspringar i drift av ferje, ambulane og kommunale tenester.

(Sjå powerPoint under. Klikk for å få nytt bilete når den kjem opp!!!)

 

 

Molde_25_oktober.ppt

Samfunnsøkonomi og finansiering.

Tunnelen er kostnadsrekna til 300 mill.

Årlege kostnader som kan inngå i delfinansieringa er:
Ferje, driftsbudsjett 11,8
Ferje kapitalkostnad 3,5
Ambulanse 4,0
Kommunale innsparingar 5,5
Ferjeleider 0,2
Kostnader som inngår i finansieringa utgjer 25 mill årleg.

Med eit annuitetslån på 300 mill, 20 års nedbetalingstid og renter på 6% p.a. finansierer dette sambandet!
Dette er midlar som likevel vert brukte og då skulle det vere muleg å bruke dei slik at dei tenar innbyggjarane og samfunnet på ein betre måte.

Ferje og ambulansebåt

Kvar folk vel å busette seg avheng av mange faktorar. Til dømes nettverk, tenestetilbod, slekt, jobb, natur og kultur er nokre. Innbyggarane på Kvamsøy og Sandsøy/Voksa har busett seg og meinar at her er det ”gode liv”. Knutepunktet mot omverda er ferja. Den går 9 (8) gongar dagleg med om lag to timars frekvens og med 45 min reisetid. Tryggleiken for innbyggjarane er i dag ivareteken med ambulanse og ambulansebåt. Dei årlege kapital og driftskostnadane for ferje og ambulansebåt var 19,5 mill (2003) . Dette er kostnader som vil vare ved også i framtida.

Verknader

Med sambandet vil tre bygder verte samanknytt til ei fungerande eining. Dette vil få utslag på kulturtilbodet, på vare og tenestetilbodet og på driftsteknisk side.


• Ein felles skule
• Kan bu heime og gå på vidaregåande skule på Syvde
• Utvida arbeidsmarknad
• Utvida handelstilbod
• Eit større og breiare fritidstilbod.
• Grunnlag for ei felles hamn
• Kortare reisetid til kommunesenter og fleire/oftare ferjeavgangar

Utgreiing.ppt