VEDTEKTER FOR SANDE FASTLANDSSAMBAND AS 

 

 

vedtatt på generalforsamlinga for 2008 den  25.06. 2009:

 

 

 

§ 1             Selskapet sitt namn er Sande Fastlandssamband A.s.

 

§ 2             Selskapet sitt forretningskontor er i Sande kommune.

 

§ 3             Selskapet sitt formål er å byggje og drive vegsamband mellom Gurskøy- Sandsøy, Voksa- Åram og Voksa- Kvamsøy, og stå for alt som har med dette å gjere.

 

§ 4             Selskapet sin aksjekapital er kr. 1.806.000,- fordelt på 3.612. aksjar  á kr. 500,- lydande på namn.

 

§  5            Selskapet sitt styre er på sju medlemer med like mange varamedlemer. varamedlemar er  personlege valde for dei politisk oppnemnte, dei andre vert valde som første, andre og tredje vara. Første vara vert  innkalla til styremøte. Styremedlemene vert valde for periodar på 2 år, medan varamedlemer er på val kvart år. Styreformann vert vald av generalforsamlinga.

 

§ 6             Styreformann saman med eit av styremedlemene teiknar selskapet sitt firma.

 

§ 7             Overdraging av aksjar må godkjennast av styret.

§ 8             Ordinær generalforsamling vert halde innan utgangen av juni kvart år og der skal handsamast:       

  1. Årsmelding.
  2. Fastsetjing av resultatrekneskap og balanse.    
  3. Bruk av overskot eller dekning av underskot etter til   den fastsette balansen og utdeling av utbytte.
  4.  Andre saker som etter lov eller vedtekter høyrer inn under generalforsamlinga.

 

§ 9 Innkalling til generalforsamling skjer minst 14 dagar før generalforsamlinga skal haldast. Innkallinga skal kunngjerast i Vestlandsnytt og Sunnmørsposten.